Voorwaarden

Molenaarsgraaf, 1 mei 2015
 
Welkom op www.qoodybag.com. Qoodybag.com is een online platform waarop evenementenorganisaties (hierna aangeduid als ‘koper’) een digitale goody bag (hierna te noemen ‘Qoodybag’) kunnen creëren en kunnen vullen met advertentie-uitingen van derden (hierna te noemen ‘sponsor’). Na succesvolle betaling online of per factuur kan de koper deze Qoodybag via een link verspreiden naar hun deelnemers (hierna te noemen ‘gebruikers’). Hieronder staan de algemene servicevoorwaarden die van toepassing zijn op elk aanbod van beschikbaar gestelde producten en diensten op www.qoodybag.com en de sub-domeinen.
 
Qoodybag en de bijbehorende website www.qoodybag.com zijn onderdeel van PROM’ES b.v., Polderweg Oost 14, 2971 AN Molenaarsgraaf, 0184-642288, info@prom-es.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht nr. 23077870, hierna te noemen PROM’ES.
 
1. Toepasselijkheid
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op www.qoodybag.com, inclusief alle sub-domeinen, alle beschikbaar gestelde diensten en alle door de website gebruikte software van PROM’ES, op alle overeenkomsten op afstand in de meest ruime zin van het woord door PROM'ES met de koper.
 
1.2. De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.qoodybag.com en worden uitsluitend geregeerd door Nederlands recht.
 
1.3. PROM’ES behoudt het recht om van tijd tot tijd in discretie enkele of alle algemene voorwaarden, inclusief privacy statement en disclaimer te wijzigen, toevoegen, verwijderen of vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 
1.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de koper niet door PROM’ES erkend.
 
2. Aanbod
2.1.Het gehele aanbod op www.qoodybag.com en alle sub-domeinen bevat een volledige omschrijving van de mogelijk aan te bieden digitale inhoud die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
 
2.2. De gebruikte afbeeldingen en teksten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PROM’ES niet en zijn geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
2.3. Voor zover de koper enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet koper dit op eigen risico.
 
3. Registratie en correspondentie
3.1. Om gebruik te maken van de diensten op www.qoodybag.com wordt de koper gevraagd om een account aan te maken met een persoonlijk wachtwoord. Na het succesvol registreren van dit account is de koper volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk omgaan met de accountgegevens en het wachtwoord, en voor alle acties die binnen dit account plaatsvinden, inclusief alle acties die eventuele (door de koper toegewezen) deelgebruikers kunnen uitvoeren onder dit account. De koper is zelf verantwoordelijk om het account af te sluiten aan het einde van elke sessie door uit te loggen op de website.
 
3.2. Alle correspondentie, inclusief eventuele facturen en betalingsherinneringen gaat via e-mail. Het is de plicht van de koper om tijdens de registratie een geldig e-mailadres op te geven, waarop e-mail kan worden ontvangen. E-mails die verstuurd zijn naar het opgegeven emailadres worden geacht te zijn aangekomen en PROM’ES is niet verantwoordelijk voor een foutieve invoer van het e-mailadres. Wijzigingen of onjuistheden moeten door de koper zelf direct in de accountgegevens worden aangepast.
 
4. Account- en gegevensbeheer
4.1. PROM’ES treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Voor zowel de behandeling van persoonlijke gegevens als voor elektronische betalingen neemt PROM’ES passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 
4.2. De door de koper verstrekte gegevens worden door PROM’ES automatisch opgenomen in het klantenbestand. PROM’ES houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal verzamelde gegevens niet verstrekken aan sponsors of derden. Zie ook 12. Privacy Policy.
 
4.3. Het is de plicht van de koper om alle persoonlijke gegevens, inclusief factuurgegevens, naar alle juistheid in te vullen en deze zelf correct, actueel en volledig te houden. Indien PROM’ES merkt dat deze informatie onjuist is opgegeven, heeft PROM’ES het recht om actieve accounts te schorsen of te beëindigen en toekomstig gebruik van de website te weigeren.
 
4.4. PROM’ES heeft de autorisatie om het account van de koper te betreden en in overeenstemming met de koper wijzigingen aan te brengen aan de persoonlijke gegevens of aan het digitale product.
 
4.5. PROM’ES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke vorm van verlies, schade of recht dan ook die de koper ervaart bij het onbeheerd achterlaten van een open account of bij het uitlenen van de accountgegevens aan deelgebruikers.
 
5. Overeenkomst
5.1. Een overeenkomst tussen PROM’ES en de koper komt tot stand nadat de koper een bestelling op www.qoodybag.com heeft geplaatst en deze heeft betaald. Na bevestiging van de bestelling door de koper bevestigt PROM’ES op elektronische wijze de ontvangst van de aanvaarding. Zolang deze ontvangst niet door PROM’ES is bevestigd, kan de overeenkomst worden ontbonden.
 
5.2. Bij het afronden van deze bestelling geeft de koper met het aanvinken te kennen akkoord te gaan met de daarbij gestelde voorwaarden. PROM’ES stelt deze voorwaarden voor en op het moment dat de koper het product bestelt op elektronische wijze beschikbaar, zodat deze kan worden gelezen of opgeslagen. Door als koper gebruik te maken van (een deel van) de services stemt de koper in met alle voorwaarden hierin vervat en alle andere regels voor gebruik, beleidsvoorwaarden en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op de website door PROM’ES.
 
5.3. In de gesloten overeenkomst geeft PROM’ES de koper het recht om op www.qoodybag.com een Qoodybag te creëren, deze te vullen met acties, promoties, samples en andere gerelateerde berichten van de door de koper geselecteerde sponsors in de Qoodybag, en de inhoud hiervan te verspreiden. Dit recht is niet exclusief, niet permanent en niet overdraagbaar.
 
6. Prijzen en aanbiedingen
6.1. De vermelde prijzen voor het aanbod op www.qoodybag.com zijn in euro’s en zijn exclusief 21% BTW.
 
6.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van druk- en zetfouten kan PROM’ES niet aansprakelijk worden gesteld.
 
6.3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na schriftelijke overeenstemming tussen PROM’ES en de koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.
 
6.4. Aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
7. Betaling en activering
7.1. De betaling van het aanbod op www.qoodybag.com geschiedt zonder aftrek of schuldvergelijking  online via de aangeboden betaalmethodes op de website of per factuur op een door PROM’ES aangewezen bankrekening. Onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen door de koper onverwijld aan PROM’ES te worden gemeld.
 
7.2. Betalingen via de door PROM’ES toegezonden factuur dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. Bij niet tijdige betaling is de koper zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.
 
7.3. Indien een betaling door de koper via het online betalingssysteem op www.qoodybag.com op juiste wijze is uitgevoerd, zullen alle betreffende opdrachten op de website direct worden geactiveerd. Bij een betaling per factuur worden de te activeren opdrachten de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling uitgevoerd. In beide gevallen kunnen vertragingen in de levertijden geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.
 
8. Gebruik en annulering
8.1. De beperkte geldigheidsduur van de digitale inhoud van de Qoodybag wordt nadrukkelijk vermeld.
 
8.2. PROM’ES garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties op www.qoodybag.com.
 
8.3. De koper stemt er mee in om de website en de sub-domein niet te gebruiken voor het uploaden, plaatsen, verzenden of beschikbaar stellen van iedere vorm van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend, haatdragend of op een andere manier afkeurenswaardig is. Indien PROM’ES de aangeleverde inhoud van de advertentie-uiting als afkeurenswaardig ervaart, heeft PROM’ES het recht om naar eigen inzicht de gehele advertentie-uiting of gedeeltelijke inhoud hiervan te weigeren of te annuleren zonder een reden te zijn verschuldigd en zonder enige vergoeding van reeds volbrachte betalingen te hoeven uitkeren.
 
9. Internationaal gebruik
9.1. De koper is ervan bewust en erkent dat het internet wereldwijd van aard is en stemt in om alle lokale wet- en regelgeving op het gebied van gedrag en acceptabele inhoud online na te leven.
 
9.2. PROM’ES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanbod van lokale, regionale of nationale producten en/of diensten van sponsors in de Qoodybag die ten gevolge van de afstand niet beschikbaar gesteld kunnen worden aan of niet kunnen worden afgenomen door gebruikers op grotere afstand.
 
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Na het succesvol activeren van een Qoodybag verschaft PROM’ES aan de koper het recht om tijdelijk gebruik te maken van een sub-domein van www.qoodybag.com. Deze domeinnaam en de inhoud hiervan zal gedurende de gehele periode eigendom blijven van PROM’ES. PROM’ES heeft het recht om het gebruik van deze domeinnaam te ontzeggen zonder een reden te zijn verschuldigd.
 
10.2. Materiaal dat door de koper of sponsors is aangeleverd blijft eigendom van de koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
11. Herroepingsrecht
11.1. Op de digitale producten van www.qoodybag.com geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk.
 
11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
12. Overmacht
12.1. PROM’ES kan niet aansprakelijk worden gesteld indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en omstandigheid die plaatsvinden buiten de invloedsfeer van PROM’ES. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door sponsors of derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van PROM’ES alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, of gebreken in hulp- of transportmiddelen.
 
12.2. In het geval van overmacht behoudt PROM’ES zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en is zij tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PROM’ES gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
12.3. Indien PROM’ES bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
13. Privacy policy
13.1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken van de (potentiele) koper of andere anonieme bezoekers aan www.qoodybag.com worden permanent, maar anoniem bewaard. De gegevens zijn nooit te herleiden naar een persoon of organisatie.
 
13.2. De door de koper vrijgegeven persoonlijke gegevens via www.qoodybag.com kunnen door PROM’ES worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals een bevestigingsmail van registratie of van bestelling, of het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een actie, aanbieding of product, waarvan PROM’ES denkt dat het kan bijdragen tot een meerwaarde voor de klant.
 
13.3. Gegevens die door de koper aan PROM’ES zijn verstrekt zullen nooit aan sponsors of derden worden doorgegeven met uitzondering wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 
13.4. De koper geeft uitdrukkelijk toestemming aan PROM’ES om gegevens van gebruikers door het gebruik van een bepaalde advertentie-uiting op de door de koper verstrekte sub-domein van www.qoodybag.com te verzamelen en eigendom te maken. Deze gegevens worden door PROM’ES opgeslagen en bewaard. Deze gegevens zullen door PROM’ES worden gebruikt voor exclusieve rapportage aan koper en/of sponsors en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ook kan PROM’ES deze gegevens voor eigen marketingdoeleinden inzetten. De koper is te allen tijde verantwoordelijk voor alle aanspraken, klachten of claims van ontvangers die voortvloeien uit het gebruik van de Qoodybag en de daarin opgenomen aanbiedingen van derden en/of de door de ontvanger eventueel achtergelaten gegevens.
 
13.5. De koper heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. PROM’ES kan de koper in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door PROM’ES voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 
13.6. PROM’ES maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan PROM’ES de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 
13.7. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 
13.8. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 
Vragen
Voor vragen over deze Algemene Servicevoorwaarden kunnen bezoekers of kopers terecht op www.qoodybag.com. Contactgegevens staan op de website vermeld.