Voorwaarden

Molenaarsgraaf, 1 december 2017

 

Welkom op www.qoodybag.com. Qoodybag.com is een online platform waarop evenementenorganisaties (hierna aangeduid als ‘afnemer’) een digitale goodybag (hierna te noemen ‘Qoodybag’) kunnen creëren en vullen met advertentie-uitingen van derden (hierna te noemen ‘sponsor’). Na succesvolle betaling per factuur kan de afnemer deze Qoodybag via een link verspreiden naar de deelnemers aan het betreffende evenement (hierna te noemen ‘gebruikers’). Hieronder staan de algemene servicevoorwaarden die van toepassing zijn op elk aanbod van beschikbaar gestelde producten en diensten op www.qoodybag.com en de sub-domeinen.

 

Qoodybag en de bijbehorende website www.qoodybag.com zijn onderdeel van PROM’ES b.v., Polderweg Oost 14, 2971 AN Molenaarsgraaf, 0184-642288, info@prom-es.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht nr. 23077870, hierna te noemen PROM’ES.

 

1. Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden van PROM’ES zijn van toepassing op elk aanbod op www.qoodybag.com, inclusief alle sub-domeinen, alle beschikbaar gestelde diensten en alle door de website gebruikte software van PROM’ES, op alle overeenkomsten op afstand in de meest ruime zin van het woord door PROM'ES met de afnemer.

 

1.2. De algemene voorwaarden van PROM’ES zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op www.qoodybag.com en worden uitsluitend geregeerd door Nederlands recht.

 

1.3. PROM’ES behoudt het recht om van tijd tot tijd in discretie enkele of alle algemene voorwaarden, inclusief privacy statement en disclaimer te wijzigen, toevoegen, verwijderen of vervangen.

 

1.4. Indien ook de afnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de afnemer niet in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de afnemer doet aan het voorgaande niet af.

 

2. Aanbod 

2.1. Het gehele aanbod op www.qoodybag.com en alle sub-domeinen bevat een zo’n volledig mogelijke omschrijving van de mogelijk aan te bieden digitale inhoud die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.

 

2.2. De gebruikte afbeeldingen en teksten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PROM’ES niet en zijn geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2.3. Voor zover de afnemer enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet afnemer dit op eigen risico.

 

3. Registratie en correspondentie

3.1. Om gebruik te maken van de diensten op www.qoodybag.com wordt de afnemer gevraagd om een account aan te maken met een persoonlijk wachtwoord. Na het succesvol registreren van dit account is de afnemer volledig verantwoordelijk voor het vertrouwelijk omgaan met de accountgegevens, het wachtwoord, en voor alle acties die binnen dit account plaatsvinden, inclusief alle acties die eventuele (door de afnemer toegewezen) deelgebruikers kunnen uitvoeren onder dit account. De afnemer is zelf verantwoordelijk om het account af te sluiten aan het einde van elke sessie door uit te loggen op de website.

 

3.2. Alle correspondentie vanuit PROM’ES, inclusief eventuele facturen en betalingsherinneringen gaan via e-mail. Het is de plicht van de afnemer om tijdens de registratie een geldig e-mailadres op te geven, waarop e-mail kan worden ontvangen. E-mails die verstuurd zijn naar het opgegeven emailadres worden geacht te zijn aangekomen en PROM’ES is niet verantwoordelijk voor een foutieve invoer van het e-mailadres. Wijzigingen of onjuistheden moeten door de afnemer direct in de accountgegevens worden aangepast.

 

4. Account- en gegevensbeheer

4.1. PROM’ES treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Voor zowel de behandeling van persoonlijke gegevens als voor elektronische betalingen neemt PROM’ES passende veiligheidsmaatregelen in acht.

 

4.2. De door de afnemer verstrekte gegevens worden door PROM’ES automatisch opgenomen in het klantenbestand. PROM’ES houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal verzamelde gegevens niet verstrekken aan sponsors of derden. Zie ook artikel 12. Privacy Policy.

 

4.3. Het is de plicht van de afnemer om alle persoonlijke gegevens, inclusief factuurgegevens, naar alle juistheid in te vullen en deze zelf correct, actueel en volledig te houden. Indien PROM’ES merkt dat deze informatie onjuist is opgegeven, heeft PROM’ES het recht om actieve accounts te schorsen of te beëindigen en toekomstig gebruik van de website te weigeren.

 

4.4. PROM’ES heeft de autorisatie om het account van de afnemer te betreden en in overeenstemming met de afnemer wijzigingen aan te brengen aan de persoonlijke gegevens of aan het digitale product.

 

4.5. PROM’ES kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke vorm van verlies, schade of recht dan ook die de afnemer ervaart bij het onbeheerd achterlaten van een open account of bij het uitlenen van de accountgegevens aan deelgebruikers.

 

5. Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

 

5.1. De afnemer is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de afnemer dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat reeds gemaakte kosten na het verstrekken van de order door afnemer als gevolg van het in productie nemen van de order, zullen worden doorberekend aan afnemer.

 

5.2. De door ons aan de afnemer verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De afnemer wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 

5.3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 

5.4. Bij het afronden van deze bestelling geeft de afnemer met het aanvinken te kennen akkoord te gaan met de daarbij gestelde voorwaarden. PROM’ES stelt deze voorwaarden voor en op het moment dat de afnemer het product bestelt op elektronische wijze beschikbaar, zodat deze kan worden gelezen of opgeslagen. Door als afnemer gebruik te maken van (een deel van) de services stemt de afnemer in met alle voorwaarden hierin vervat en alle andere regels voor gebruik, beleidsvoorwaarden en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op de website door PROM’ES.

 

5.5. In de gesloten overeenkomst geeft PROM’ES de afnemer het recht om op www.qoodybag.com een Qoodybag te creëren, deze te vullen met acties, promoties, samples en andere gerelateerde berichten van de door de afnemer geselecteerde sponsors in de Qoodybag, en de inhoud hiervan te verspreiden. Dit recht is niet exclusief, niet permanent en niet overdraagbaar.

 

6. Prijzen en aanbiedingen

6.1. De vermelde prijzen voor het aanbod op www.qoodybag.com zijn in euro’s en zijn exclusief 21% BTW.

 

6.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van druk- en zetfouten kan PROM’ES niet aansprakelijk worden gesteld.

 

6.3. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na schriftelijke overeenstemming tussen PROM’ES en de afnemer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

 

6.4. Aanvullingen, wijzigingen of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

7. Betaling en activering

7.1. De betaling van het aanbod op www.qoodybag.com geschiedt zonder aftrek of schuldvergelijking per factuur op een door PROM’ES aangewezen bankrekening. Onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen door de afnemer onverwijld aan PROM’ES te worden gemeld.

 

7.2. Betalingen via de door PROM’ES toegezonden factuur dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. Bij niet tijdige betaling is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.

  

8. Gebruik en annulering

8.1. De beperkte geldigheidsduur van de digitale inhoud van de Qoodybag wordt nadrukkelijk vermeld.

 

8.2. PROM’ES garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties op www.qoodybag.com.

 

8.3. De afnemer stemt er mee in om de website en sub-domein niet te gebruiken voor het uploaden, plaatsen, verzenden of beschikbaar stellen van iedere vorm van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend, haatdragend of op een andere manier afkeurenswaardig is. Indien PROM’ES de aangeleverde inhoud van de advertentie-uiting als afkeurenswaardig ervaart, heeft PROM’ES het recht om naar eigen inzicht de gehele advertentie-uiting of gedeeltelijke inhoud hiervan te weigeren of te annuleren zonder een reden te zijn verschuldigd en zonder enige vergoeding van reeds volbrachte betalingen te hoeven uitkeren.

 

9. Internationaal gebruik

9.1. De afnemer is ervan bewust en erkent dat het internet wereldwijd van aard is en stemt in om alle lokale wet- en regelgeving op het gebied van gedrag en acceptabele inhoud online na te leven.

 

9.2. PROM’ES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanbod van lokale, regionale, nationale of internationale producten en/of diensten van sponsors in de Qoodybag.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Na het succesvol activeren van een Qoodybag verschaft PROM’ES aan de afnemer het recht om tijdelijk gebruik te maken van een sub-domein van www.qoodybag.com. Deze domeinnaam en de inhoud hiervan zal gedurende de gehele periode eigendom blijven van PROM’ES. PROM’ES heeft het recht om het gebruik van deze domeinnaam te ontzeggen zonder een reden te zijn verschuldigd.

 

10.2. Materiaal dat door de afnemer of sponsors is aangeleverd blijft eigendom van de afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

11. Herroepingsrecht

11.1. Op de digitale producten van www.qoodybag.com geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk.

 

11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

12. Overmacht

12.1. PROM’ES kan niet aansprakelijk worden gesteld indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door sponsors of derden geleverde technologie, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. 

 

12.2. In het geval van overmacht behoudt PROM’ES zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten en is zij tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PROM’ES gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

12.3. Indien PROM’ES bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

13. Privacy policy 

13.1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken van de (potentiele) afnemer of andere anonieme bezoekers aan www.qoodybag.com worden permanent, maar anoniem bewaard. De gegevens zijn nooit te herleiden naar een persoon of organisatie.

 

13.2. De door de afnemer vrijgegeven persoonlijke gegevens via www.qoodybag.com kunnen door PROM’ES worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals een bevestigingsmail van registratie of van bestelling, of het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een actie, aanbieding of product, waarvan PROM’ES denkt dat het kan bijdragen tot een meerwaarde voor de klant.

 

13.3. Gegevens die door de afnemer aan PROM’ES zijn verstrekt zullen nooit aan sponsors of derden worden doorgegeven met uitzondering wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

13.4. De afnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan PROM’ES om gegevens van gebruikers door het gebruik van een bepaalde advertentie-uiting op het door de afnemer verstrekte sub-domein van www.qoodybag.com te verzamelen en eigendom te maken. Deze gegevens worden door PROM’ES opgeslagen en bewaard. Deze gegevens zullen door PROM’ES worden gebruikt voor exclusieve rapportages aan afnemer en/of sponsors en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ook kan PROM’ES deze gegevens voor eigen marketingdoeleinden inzetten. De afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle aanspraken, klachten of claims van ontvangers die voortvloeien uit het gebruik van de Qoodybag en de daarin opgenomen aanbiedingen van derden en/of de door de ontvanger eventueel achtergelaten gegevens.

 

13.5. De afnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. PROM’ES kan de afnemer in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door PROM’ES voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

 

13.6. PROM’ES maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan PROM’ES de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

 

13.7. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

 

13.8. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

Vragen

Voor vragen over deze Algemene voorwaarden kunnen bezoekers of afnemers terecht op www.qoodybag.com. Contactgegevens staan op deze website vermeld.