Disclaimer

Privacy Statement
Qoodybag, onderdeel van PROM'ES b.v., gevestigd aan Polderweg Oost 14, 2973 AN Molenaarsgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
https://qoodybag.com
Polderweg Oost 14
2973 AN Molenaarsgraaf
T: 0184-64 22 88
 
Petra Buijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Qoodybag. Zij is te bereiken via petra@prom-es.nl.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Qoodybag verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via petra@prom-es.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Qoodybag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Qoodybag analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de klantwensen.

 
Geautomatiseerde besluitvorming
Qoodybag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qoodybag) tussen zit.)
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Qoodybag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onze klantgegevens van 7 jaar i.v.m. de belastingwetgeving. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Qoodybag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Qoodybag gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Qoodybag en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar petra@prom-es.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Qoodybag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso....
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Qoodybag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via petra@prom-es.nl.
 
Disclaimer
PROM’ES heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht de website www.qoodybag.com samengesteld en heeft daarbij getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Echter kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie.
 
De aangeboden service op www.qoodybag.com kunnen koppelingen naar andere websites of informatiebronnen bevatten. PROM’ES is niet verantwoordelijk voor bijdragen van sponsors op de website en alle bijbehorende sub-domeinen van www.qoodybag.com, zoals links naar andere websites of andere digitale bronnen, deelname aan kansspelen, en het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s van overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten, die als onderdeel van de digitale inhoud van de Qoodybag kunnen worden geplaatst. Aangezien PROM’ES geen controle heeft over de inhoud van zulke websites en bronnen, erkent de koper dat PROM’ES niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de beschikbaarheid van deze sites en voor de inhoud, advertenties, producten en diensten die via deze links worden aangeboden. Indien foutieve of schadelijke informatie door sponsors wordt getoond, is PROM’ES zonder reden gerechtigd om deze informatie van sponsors onmiddellijk van de website of van het sub-domein te verwijderen.
 
Het aanbod in de Qoodybag van hyperlinks naar websites van sponsors betekent niet dat PROM’ES de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. PROM’ES heeft geen invloed op een door sponsors aangeboden regeling en is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper kan lijden en geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van de website of sub-domeinen, of voortkomt uit de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van sponsors of hyperlinks van of naar sites van sponsors of derden